ارسال اس ام اس - پنل پیامک

بازگشت به صفحه اصلی

اس ام اس های فلسفی و عرفانی

________________________________________________فریاد زدستِ فلکِ شعبده باز / آزاده به ذلـت و گدازاده به نازنرگس ز برهنگی سرافکنده به زیر / صد پیرهن حریر پوشیده پیاز . . .

__________________________________جهان اول جاییست که عکاسانش برای جایزه


از گرسنگان جهان سوم عکس می گیرند . . .

__________________________________موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیستبلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم . . .

__________________________________صبرت که تمام شد ، نرومعرفت تازه از آن لحظه آغاز میشود . . .

__________________________________موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن۱ آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند۲ آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند  . . .

__________________________________حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌شودآن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند . . .__________________________________گورستانها پر از افرادیست کهمی پنداشتند چرخ دنیا بدون آنها هرگز نمی چرخد . . .

__________________________________یک “امروز”  ارزشِ دو “فردا” را دارد . . .(بنجامین فرانکلین)

__________________________________ گاه پرندگان آنقدر سرگرم دانه چیدن می شوندکه پرواز را فراموش و آسمان را از یاد می برندگاهی پرتاب سنگی کوچک یاد آور پرواز و آسمان است . . .__________________________________  وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارداما اگر ببر بخواهد او را بکشد اسمش درنده خویی است . . .

__________________________________عده کمی از مردم بیش از یک یا دو بار در سال فکر می‌کنندمن با یکی دو بار فکر کردن در هفته برای خودم شهرتی دست و پا کردم . . .(جرج برنارد شاو)

__________________________________هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکنحرمت ها شکسته میشودهیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکنتبدیل به وظیفه میشود

__________________________________گذشت خیر و برکتی است دو جانبهکه هم دهنده و هم دریافت کننده را بهره مند میکند . . .(شکسپیر)

__________________________________ بگذار روزگار هرچقدر میخواهد پیله کندچه باک، وقتی یقین داریم که پروانه میشویم . . .

__________________________________به انجام کارهای نیک ادامه دهیدحتی اگر دیگران آنها را به نام خویش ادعا کنندکارهای شما پیشکشی ست  به خداو هیچ کس نمی تواند ” خدا “  را فریب دهد . . .

__________________________________آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتارچه بسیارند مردمی که زشت کردار و نیکو گفتارند . . .(فیثاغورث)

__________________________________در میان گونه گونه مرگ ها / تلخ تر مرگی ست، مرگ برگ هازان که در هنگامه ی اوج و هبوط / تلخی مرگ ست با شرم سقوطوز دگر سو٬ خوش ترین مرگ جهان٬ / زانچه بینی٬ آشکارا و نهانرو به بالا و ز پستی ها رها / خوش ترین مرگی ست، مرگ شعله ها . . .

__________________________________
غم انگیزتر از خانه های  بدون  پنجرهپنجره هایی هستند که رو به دیوار باز میشوند . . .

__________________________________رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بستکه خیال کوچ کردن نداشته باشد . . .

__________________________________ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرومی شویم وتا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور بهگذراندن دوباره آن هستیم . . .برای کسی که رفتنی است ، راه باز کنیدایستادن و منتظر ماندن ابلهانه ترین کار دل است . . .

_________________________________ترک ما کردی ولی با هر که هستی یار باشاین رفیقان نارفیقند ، گفتمت هوشیار باش . . .

_________________________________مردم جوری حرف می زنند که گویی همه چیز را میداننداما اگر جرات داشته باشی و سئوالی بپرسی آنها هیچی چیز نمی دانند . . .(پائولوکوئیلو)

_________________________________بزرگترین حرف های کینه توزانه با این جمله توجیه میشه :به خاطر خودت میگم

_________________________________حماقت هایی هستند که با یاد آوری آنها می خندیمو این حماقتها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند . . .

_________________________________آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند .افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند . . .(نیچه)

_________________________________متاسفانه در دنیایی زندگی میکنم کهبه آدم عاشق میگن کودن و احمقولی به آدم هفت خط میگن مرد زندگی . . .

_________________________________آنچه رخ داده است را باید پذیرفتاما آنچه رخ نداده را می توان به میل خود ساخت . . .

_________________________________عقاب” همیشه تنهاست ، اما “لاشخورها” همیشه با هم هستند . . .

_________________________________ساده لباس بپوش، ساده راه برواما در برخورد با دیگران ساده نباشزیرا سادگی ات رانشانه میگیرندبرای درهم شکستن غرورت . . .

_________________________________برای دوست داشتن وقت لازم استاما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است . . .خیانت یک اشتباه نیستدرست‌ترین اتفاق در یک رابطهٔ اشتباه است . . .

_________________________________چه نقاش ماهری استفکر و خیالوقتی که دانه دانه موهایت را سفید می کند . . .

_________________________________همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیماما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم . . .

_________________________________مرداب به رود گفت :چه کردی که زلالی ؟!جواب داد :گذشتم

_________________________________حواستان باشدشهابی که از زندگیتان میگذرد ، ممکنه فقط یه کرم شبتاب بزرگ باشد . . .

_________________________________گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشهولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه . . .

_________________________________قله ای که یکبار فتح شود ، تفریحگاه عمومی خواهد شدمواظب قله ات باش . . .

_________________________________همیشهانسانها را از روی طعم انتخاب کننه از روی رنگ . . .

_________________________________پرنده ی مهاجری که مقصودش کوچ استبه ویرانی لانه اش فکر نمی کند . . .

_________________________________بعضی از آدم‌ها

 

همیشه نمک‌دان‌ اندمراقب زخم‌ هایتان باشید . . .

_________________________________

قصه عشقت را به بیگانگان نگوچرا که این کلاغهای غریب بر کلاه حصیری مترسک نیز آشیانه می سازند . . .

________________________________تفاهم به معنای درک کردن نیستبلکه به معنای توانایی تحمل تفاوتهاست . . .________________________________متاسفانه توی قرن ۲۱ “اسکل” به کسی‌ گفته میشه کهقلبی پاک و بی گناه و مهربون داره،آدم فروش و نا رفیق نیست و از پشت خنجر نمیزنه

________________________________تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اندو مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگها . . .(نیچه)

________________________________شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتشبلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب  . . ..

________________________________دو بیگانه ی همدرداز دو خویشِ بیدردبا هم نزدیک ترند . . .(دکتر شریعتی)

________________________________پست ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت کدورت فاش سازد . . .

________________________________

آنان که بودنت را قدر نمی دانندرفتنت را “نامردی” میخوانند  . . .

________________________________آنهایی که درزندگیت نقشی داشته اند را دوست بدارنه آنهایی که برایت نقــش بازی کرده اند . . .

________________________________ فریب آرمش دروغین دنیا را نخوریم دنیا هیچگاه بدون طوفان نبوده است، آری ، دنیا جای غریبی ستاینجا حتی پسر نوح بودن بی فایده استاگرکه با نوح نباشی . . ..

________________________________نیمی از جهان، افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارندو نمی توانند بگویندو نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارندولی همیشه حرف میزنند . . .(رابرت فراست)

________________________________برای غلبه بر تاریکی ها ، سعی کنید اول از همه، چراغ دلتان را روشن نگهدارید . . .

________________________________ فریب مشابهت روز و شب ها را نخوریم امروز، دیروز نیست و فردا امروز نمی شود  . . .

________________________________ما اغلب مدتها به درهایی که شادی را برما بسته استنگاه می کنیم ولی هیچ گاه کسی را که برایمان درهای شادی را می گشاید نمی بینیم . . .

________________________________بخاطر بسپاریم که :بخشنده از دست نمی دهد .او همواره در حال بدست آوردن است . . .

________________________________به گذشتۀ خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم . . .( جواهر لعل نهرو )

________________________________ایستادگی کن تا روشن بمانیشمع های افتاده خاموش می شوند . . .(احمد شاملو)

________________________________دوست خوب داشتن بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از با هر کس بودن است . . .

________________________________زندگی گره ای نیست که در جستجوی گشودن آن باشیمزندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد . . .

________________________________هر وقت داشتی یه ادمی رو تو ذهنت بزرگ می کردیجا واسه پشیمونی هم بذار . . .

___________________________________________ 

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدیبه این فکر نباش که اون چقدر احمق بودهبه این فکر کن که اون چقدر به تواعتماد داشته . . .

________________________________گر به دولت برسی مست نگردی مردیگر به ذلت برسی پست نگردی مردیاهل عالم همه بازیچه دست هوسندگر تو بازیچه این دست نگردی مردی . . .

________________________________عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهدآن را به کسی نمی سپارد . . .(شکسپیر)

________________________________در زندگی منتظر معجزه نباش ، خودت معجزه ی زندگیت باش  . . .

________________________________شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کننود و پنج درصد خوشبختیها و بدبختی های زندگی اتناشی از همین یک تصمیم خواهد بود . . .

________________________________پسته لالسکوت دندان شکن است  . . ..

________________________________هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروششاید وقتی به نداشته هایت رسیدیحسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی . . .

________________________________شهرت بیشتر برازنده ی مردگان استو لباس عاریه ای است که به تن زندگان مضحک مینماید . . .________________________________همیشه سکوت ، یک جنایت جنگی ستوقتی ظلمِ ظالم بر مظلوم را می بینی و ساکت می نشینی . . .

________________________________دوستت دارم ها رو بگینقبل از اینکهبه دوستت داشتم تبدیل بشن . . .

________________________________امن‌ترین جای استخر ، قسمت کم عمق آن استاما نه برای کسی که شیرجه می‌زند . . .

________________________________بودن با کسی که دوستش نداریونبودن با کسی که دوستش داری هر دو رنج استپس اگر همچون خود نیافتیهمچون خدا تنها باش . . .

________________________________ما از عروسک کمتریمآنها مرده بودند و زندگی می کردندما زندگی می کنیم و مرده ایم . . .

________________________________تنهایی خود را مقدس بدارتا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافته ایدر تنهایی خود بمان . . .

________________________________وقتی در حال تلاش برای تغییر دادن یک احمق هستیهمزمان در حال اثبات حماقت خودتی . . .

________________________________برای کسی که با میل خودش رفتهیک ثانیه دلتنگی هم حماقت محض است . . .

________________________________حقیقت همون چیزی هست که همگی به دنبالشیمولی واقعیت همون چیزی هست که همه بهش میرسند . . .

________________________________کاش می شد که شعارجای خود را به شعوری می دادتا چراغی گردد دست اندیشه مان . .

__________________________________ 

دهانتان را به اندازه ای باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند . . .

_________________________زمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدندبدان که دوران پیریت اغاز شده است . . .

_________________________دهان مردم دروازه ایست که بستن آن دشوار استولی می توانی با ادامه ی  کاری که موجب گشودن دهانشان شده آنها را بسوزانی

_________________________حلقه ازدواج باید در فکر انسان باشد نه در انگشت دست چپش . . .

_________________________تمام تاریخ عبارت است جنگ سربازانی که همدیگر را نمیشناسندو با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند . . .

_________________________بدترین خطایی که مرتکب می شویم ، تــوجه به خطای دیگران است . . .

_________________________جاده های زندگی را خدا هموار می کند کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست  . . .

_________________________مردی و نامردی، جنسیت سرش نمی شودمعرفت که نداشته باشی ، نامردی . . .

_________________________تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم ، راهی برای عبور هستما که کمتر از آنها نیستیم ، پس نا امیدی چرا . . . ؟

_________________________ بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش رامثل : بابا، مامان، پدربزرگ . . .( آلبرت انیشتین)_________________________با عقلت ، دلبستگی های دنیوی  را از خود دور کن ،وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند . . .

_________________________مدیر خوب، یک نقطۀ مثبت در فرد پیدا می کند و روی آن کار می کند.ولی مدیر بد، یک نقطه ضعف در فرد پیدا می کند و به آن گیر می دهد  . . .

_________________________در زندگی تان! نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنیدشاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،همان کس که به شما اعتماد کرده بود . . .

_________________________درمقابل سختیها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمامعظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند . . .

_________________________عفت در زن مانند شجاعت است در مردمن از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب(ناپلئون بناپارت)

_________________________ناامیدی اولین قدمی است که شخص به سوی گور برمی‌دارد . . .

_________________________خواستنی بودن رازی ندارد.بدون اینکه در مورد دیگران قضاوت کنی به آنها نگاه کندنیا را همانگونه که هست ببین . . .

_________________________دیگران برای خوابیدن قصه می گویند،ما قصه خود را می گوییم که دیگران بیدار شوند . . .

_________________________همیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود که هرگز بر زبان جاری نمی شود

_________________________رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری(جبران خلیل جبران)

_________________________ کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند(ارد بزرگ)

_________________________بهتراست منفورباشی به خاطر چیزی که هستی تا محبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی . . .

_________________________نگفتن، صلاح است، کم گفتن طلا است، پر گفتن، بلا است . . .

___________________________________از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنیدشاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد . . .

___________________________برادری به تعداد نیست ، به وفاداری استیوسف یازده برادر داشت وحسین (ع ) ، تنها عباس (ع) را . . .

___________________________در زندگی ات سه چیز را تجربه کندوست داشتن را برای تجربهعاشق شدن را برای هدففراموش کردن را برای قبول واقعیت . . .

___________________________هیچ ورزشی برای ” قلبمفید تر از خم شدن و گرفتن دست ” افتادگان” نیست . . .

___________________________از “یا حسین”  تا  ” با حسین “  فرسنگها فاصله استکوفیان نیز ” یا حسین”  گفتند ولی ” با حسین ” نماندند . . .

___________________________وقتی خدا مشکلت رو حل میکنهبه تواناییش ایمان داریوقتی خدا مشکلت رو حل نمی کنهبه تواناییت ایمان داره . . .

___________________________سخت است یکرنگ ماندندر دنیایى که مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند . . .

___________________________عادت یا بهترین خدمتکار ماست، یا بدترین اربابمان . . .

___________________________خیلی چیز ها هستند که وقتی به دستشان می آوریدیگر آنها از تو نیستند .تویی که در دست آنهایی . . .

___________________________در بدترین روزها امیدوار باش، که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد . . .

___________________________پرهیز باد تو را از “غضب” که آغازش سفاهت است و انجامش ندامت

___________________________گمشده این نسل اعتماد است نه اعتقاداما افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد . . .

___________________________عشق نخستین بخش از کتاب مفصل بیوفائی است . . .

___________________________هزاران معجزه میان آسمان و زمین معطل استدستی باید تا معجزه ها را فرود آورد . . .

___________________________آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدارو به انــدازه ظــرفــیت آنها  ابراز کــن . . .

___________________________محبوبه یک پیر مرد بودن بهتر است تا کنیز یک مرد جوان بودن . . .(انگلیسی)

___________________________اگربه یک سگ غذا بدی و ازش مراقبت کنی فکر میکنه که تو خداییاما اگر به یک گربه غذا بدی و ازش نگه داری کنی اون فک میکنه که حتما خداست

___________________________چه امید بندم در این زندگانیکه در نا امیدی سر آمد جوانیسرآمد جوانی و ما را نیامدپیام وفایی از این زندگانی . . .

___________________________عشق تنها کار بی چرای عالم است ، چه ، آفرینش بدان پایان می گیرد . . .

___________________________بزرگترین تراژدی زندگی انسانی اینه که :داشته هامون رو قدر ندونستیم ، اما میخوایم نداشته ها رو بدست بیاریم . . .

___________________________آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد؛ من یادش کنمشاید او تنهاتر از من باشد . . .

___________________________تاریخ فقط برای خواندن نیست، برای عبرت گرفتن هم هستبدانید و به هوش باشید که اسلام، در فقر پا گرفتو در طمع مسلمان‌نماها به خون نشست . . . 

____________________________________ 

مردم شهری که همه در آن می لنگندبه کسی که راست راه می رود می خندند . . .

____________________________  در جهان قصه کوتاهی دیوار مخور / حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخورگردش چرخ نگردد به مراد دل کس / غم بی مهری آن مردم بی عار مخور . . .

____________________________آدم یک “بودن” استو انسان یک “شدن  . . .(دکتر شریعتی)

____________________________همیشهخودت را نقد منتا دیگران تورا به نسیه نفروشند . . .

____________________________در عجبماز سیب خوردنِ مانکهاز آن فقط ” چوبش ” باقی می ماند.مگر این همه چــــــوب که خوردیماز یک سیــــب..شروع نشد !؟

____________________________خیلی از آدمها بالای خط فقر هستند اما زیر خط فهم . . .

____________________________شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک های مان شسته شوندتا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم . . .

____________________________سعى کنید استاد تغییر باشید ، نه قربانى تقدیر . . .

____________________________بامبو و سرخس دو گیاه متفاوتند اما هر دو به زیبایی جنگل کمک میکنندهرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن . . .

____________________________تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر ازموفقیت های یک انسان بی تجربست . . .

____________________________مشغول دل” باش , نه”دل مشغول

____________________________من غلام در پر دولت آن درویشم که سرش بهر طمع پیش شهی خم نکند

____________________________میدونستی ؛رفاقت معرفت نمیاره این معرفتِ که رفاقت میاره !

____________________________بخاطر مردم تغییر نکن : این جماعت هر روز تورا جور دیگری می خواهند . . .

____________________________روزگاریســت که ؛ آدمــها فقط سقف مشــترک دارن ، نه زندگی مشــترک

____________________________دشمنی که دیده می شود زیاد ترس نداردمراقب آن دشمنی باشید که نمی بینید  . . .

____________________________نامت را انسانى باهوش بگذار؛اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى  . . .

____________________________همیشه رو به نور بایست اگر میخواهی تصویر زندگی ات سیاه نیافتد  . . .

____________________________ وقتی ثروتمندان جنگ به پا می کنند ، این فقرا هستند که می میرند . . .(ژان پل سارتر)

____________________________تو زندگیت ؛ به کسی اعتــــماد کن ،که بهش ایمــــان داری  نه احســاس . . .

____________________________اعتماد مثل کاغذه اگه مچاله شدهر چقدر هم صافش کنى معجزست به حالت اولش برگرده اونم با کلی سختی

____________________________تنها دلیل باحال بودن گذشتمون، مزخرف بودن الآنه و بس!

____________________________

مرو راهی که با ریگی بلغزی / مشو بیدی که با بادی بلرزیتو را قدر و تو را قیمت گران است / مکن کاری که یک ارزن نیرزی . . .

_____________________________آهنگ تند زندگیبرای رقصیدن است نه دویدن . . .

_____________________________ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ . . .

_____________________________انروز که ماحسرت نان مى خوردیم / سر در بره هم به زیره پر مى بردیمتا سیر شدیم جدا ز هم گردیدیم / اى کاش که از گرسنگى میمردیم . . .

_____________________________وقتی سرشاراز لذت هستی قول ندهوقتی غمگیت هستی جواب ندهو وقتی خشمگین هستی تصمیم نگیر۲ بار فکرکن ، وخردمندانه عمل کن . . .

_____________________________روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.(سقراط)

_____________________________همیشه از سکوت چگونه فریاد زدن رو بیاموز . . .

_____________________________در زندگی خانوادگی،شوم ترین کلمات این دو هستند:مال من” ، “مال تومورد اعتماد بودن بهتر از دوست داشتنی بودن است . . .

_____________________________بهترین اس ام اس های فلسفیگذشت زندگی یک چیز را بارها ثابت می کندو آن این است که گاهی احمق ها درست میگویند . . .

_____________________________هر انسان بیشتر از آنکه از دشمنان خود ضربه ببیند از دوستان نادان خود میبیند . . .

_____________________________ چرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد؟بیایید گاهی بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد؟

_____________________________ جامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناک است . . .

_____________________________چه فکر کنی می توانی و چه فکر کنی نمی توانی ، درست فکر میکنی . . .

_____________________________اگر مردم را به حال خود گذاشتی تو را به حال خود خواهند گذاشت . . .

_____________________________از این که زندگی شما تمام شود نترسید،از آن بترسید که هرگز آغاز نشود . . .

_____________________________پریدن کار دل است و قدم زندن کار عقلاگر لذت جهان خواهی با دل همسفر شو و اگر مقصد خواهی آهسته رو . . .

_____________________________زندگی همانند هنر نقاشی کردن است با مداد مشکی ولی بدون پاک کن . . .

_____________________________ زندگی نکن برای مردن، بمیر برای زندگی کردنزندگی تفریح است میان تولد و مرگ . . .

_____________________________با خودت صادق باش و نگران آنچه دیگران درباره ات فکر می کنند نباش .تعریفی را که آنها از تو دارند نپذیر ، خود ، خودت را تعریف کن . . .

_____________________________خانمها با گوشهایشان عاشق می شوند و آقایان با چشم هایشان . . .

_____________________________ مبارزه هر قدر صعب, صعود را ادامه بده. شاید قله تنها در یک قدمی تو باشد . . .

_____________________________عظمت مردمان بزرگ از طرز رفتارشان با مردمان کوچک آشکار میشود . . .

_____________________________جستجوی حقیقت شیرین تر از پیدا کردن آن است

_____________________________ برای جبران اشتباهاتبه دوستانت همانقدر زمان بده که برای خودت فرصت قائل میشوی

_____________________________ ظرفیت عشق وجودت را با دوست داشتن همه انسان ها و تمامی زندگی افزایش بده

_____________________________ از درخت سکوت میوه آرامش آویزان است . . .

_____________________________ آن چه را در روشنایی دیده ای در تاریکی به فراموشی نسپار . . .

_____________________________کوچک که بودم فکر می کردم آدمها چقدر بزرگند ! و ترس برم میداشتبزرگ که شدم دیدم چقدر بعضی آدمها کوچکند و باز ترسیدم . . .

_____________________________ شما میتوانید بهترین بذر جهان را در اختیار داشته باشیدولی اگر محل مناسبی برای رشد آنها نداشته باشید،فایده ای نخواهد داشت . . .

_____________________________ در حساب عشق یک به اضافه یکی برابر است با همه چیز و دو منهای یک برابر با هیچ

_____________________________ مردها همواره میخواهند اولین عشق یک زن باشندو زن ها دوست دارند آخرین عشق یک مرد باشند . . .

_____________________________ یک همسر فقط همراه آدم نیست، او کل تقدیر ماست . . .

_____________________________هیچ مردی،زن را نمی فهمد، هیچ زنی، مرد را نمی فهمدزیبایی با هم بودنشان همین است . . .

_____________________________پیری مانع از عشق نیست . اما عشق تا حدی مانع از پیریست . . .

_____________________________رویایی رو ببین که میخوای.جایی برو که دوست داریچیزی باش که میخوای باشی.چون فقط یک جون داری و یک شانس برای اینکه هر چی دوست داری انجام بدی . . .

_____________________________ روشنترین آینده همیشه روی گذشته فراموش شده، شکل میگیره.نمیشه تا وقتی که دردها و رنجها را دور نریختی، توی زندگی به درستی پیش بری . . .

_____________________________زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار،بهترین چیزها در زمانی اتفاق می‌افتد که انتظارش را نداری . . .

_____________________________کسی که برای محبت حدود قائل می شود ، معنی محبت را نفهمیده است . . .

_____________________________سعی کن خودت باشی. گمشده واقعی تو ،تو را آنطور که هستی دوست می داردنه آنطور که خود می پسندد . . .

_____________________________هیچ صیادی نمی تواند در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید کند . . .

_____________________________برای رسیدن به دوردست ها, باید از نزدیکی ها گذشتاما رسیدن به نزدیکی ها به سهولت میسر نیست . . .

_____________________________جای کشتی در ساحل بسیار امنتر است ولی برای این ساخته نشده . . .

____________________________________

اگر خود را برای آینده آماده نسازیدبزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید . . .

____________________________دیروز چک باطله استفردا چک وعده ای استامروز است که تنها نقدینه شماستآن را عاقلانه هزینه کنید . . .

____________________________اولین قدم مثبتی که میتونید برداریداین است که منفی نباشید . . .

____________________________اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدیو درد رو به پات تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده . . .

____________________________گر گرد کسی بسیار گردیگرچه بس عزیزی ،  خوار گردی . . .

____________________________عقیده بعضی انسانها بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد . . .

____________________________نود و نه درصد  ازنگرانیهای مادر زندگی هرگز اتفاق نمی افتد . . .(دیل کارنگی)

____________________________باز هم بلند شوایستادن کسی که زمینش زده انداز کسی که به زور سر پایش نگه داشته اندزیباتر است . . .

____________________________شاید “درد” را از هر طرف بخوانی درد داشته باشدامادرمان” که نباشی “نامرد” می شوی . . .

____________________________گناهی بالاتر از این نیست که از گناه دیگران پرده برداریم . . .(جبران خلیل جبران)

____________________________اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدانولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند . . .(دیل کارنگی)

____________________________جامعه ما قهرمان زنده قبول نمی کندباید مُرد تا قهرمان شد . . .

____________________________خوشبخت کسی است که شکوه رفتارشآفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . . .

____________________________به ندای قلبت گوش بسپار ، قلبت همه چیز را می داندزیرا قلب توهمان جایست که گنجه ات در آن نهفته است . . .

____________________________وقتی با دوستانت دعوا می‌کنی تازه می‌فهمی آنها چقدر از اسرارت باخبرند . . .

____________________________اگر وجود خدا باورت بشه،خدا واسه باورت یک نقطه میزاره یاورت میشه . . .

____________________________اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت . . .(خلیل جبران)

____________________________ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگرددولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل استزیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . . .(مونتسکیو)

____________________________افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان . . .حکیم ارد بزرگ

____________________________تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .(شکسپیر)

____________________________یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است . . .(مولیر)

____________________________آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید . . .(حکیم بزرگمهر)

____________________________بخشندگی ، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است .(مارک تواین)

____________________________فقر یعنی در خیابان آشغال بریزیم و از تمیزی خیابونای اروپا تعریف کنیم!

_______________________________________

زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضیبهش فکر نکن ، ازش لذت ببر

___________________________هست” را اگر قدر ندانی می شود “بود

___________________________در پی دانه مرو همچو  کبوتر،  که تو را / عاقبت  بهر  یکی  دانه،  به  دام  اندازندصید کن شیر صفت، نیم بخور، نیم ببخش / تا به  هرجا که روی، بر تو سلام اندازند . . .

___________________________آدامس ها بزرگترین اساتید معنویت هستنداز کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند هیچ شیرینی ای ماندگار نیست . . . “

___________________________جدیدترین پیامک های فلسفیبعضی ها،طواف نمی کنند، فقط خدا رو دور می زنند . . .

___________________________نیمه گمشده  را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود که گم نمی شدنیمه پیدا شده ” را دریاب !

___________________________زندگی مانند بازی شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید . . .

___________________________بهانه را دو دستی تقدیم کسی کن که برای عبور از تو دربدر دنبال بهانه میگرده

___________________________پرواز کن آنگونه که میخواهی وگرنهپروازت میدهند آنگونه که میخواهند . . .

___________________________کرکس ها شاعر می شوند وقتی پلنگ ، روی پوست آهو به بچه هایش نقاشی یاد می دهد !

___________________________برای پخته‌شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره در نروید . . .

___________________________نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستندحکاکیهای روی سنگ،مهمان همیشگی تاریخنددوستان خوب حک شدگان روی قلبند و ماندگارانی ابدی . . .

___________________________دنیای ما پر از دست هائی است کهخسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها . . .

___________________________مرگ حقهتنها حقی هست که اگر نگیری هم بهت میدن !

___________________________در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند / کر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را . . .

___________________________گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی / گفتا که نیک بنگر ، شاید رسیده باشی . . .

___________________________هیچکس به کار خوبم نمینماید نظر ، هزار دیده به دنبال یک اشتباه من است . . .

___________________________

<

بزرگترین متهم تاریخ کسی است که ندونه قلبش واسه کی میزنه . . .

___________________________رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری(جبران خلیل جبران)

___________________________آدمهای بزرگ،کسانی نیستند که شکست نخورده‌اندکسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند . . .____________________________________

ذهن انسان احمق مانند مردمک چشم استهر چه نور بیشتر بتابانی تنگ تر می شود . . .

___________________________بعضی آدم‌ها باران را احساس می‌کنندبقیه فقط خیس می‌شوند . . .(باب دیلان)

___________________________صلحی در کار نیستتا وقتی شاه سیاه در خانه سفید و شاه سفید در خانه سیاه هستند . . .

___________________________خواهی نشوی همرنگ ، رسوای جماعت شو . . .

___________________________امن‌ترین جای استخر ، قسمت کم عمق آن استاما نه برای کسی که شیرجه می‌زند . . .

___________________________به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشدبه من گفت:نرو که بن بسته!گوش نکردم ، رفتموقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدمپیر شده بودم . . .

___________________________نا امیدی همان امیدی است که بوی نا می گیرداز بس که می مانده ته دل . . .

___________________________نه انچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینینه انقدر ببین که هرگز عاشق نشوی . . .

___________________________زبان عاقل درقلب اوست وقلب احمق در زبانش . . .

___________________________تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشداینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد . . .

___________________________به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشندولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند . . .

___________________________لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید . . .(آستین فلپز)

___________________________اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد . . .(یونسکو)

___________________________ژان یل توله : براستی که ابلهان انسانهای خوشبختی هستندزیرا که هرگز پی به تنهایی خود نمی برند  . . .

___________________________اگر فرصتها پشت در خانه شما نمی آیند،در دیگری بسازید . . .(نیلتن بدل)

___________________________از کسانیکه با من میمانند سپاسگزارمآنان بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهندازکسانیکه مرا ترک میکنند متشکرمآنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست . . .

___________________________زندگی به امواج دریا میماندچیزهایی را با خود میاورد در حالی که چیزهای دیگری را با خود میبرد . . .

___________________________آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟(ویلیام تن)

___________________________گریه نشانه ی ضعف نیست..گاهی نشانه ی یک بخشش استیک فداکاری..گاهی یک ظلم . . .

___________________________

 

مغزهای بزرگ، در خصوص ایده ها صحبت می کنند.

 

مغزهای متوسط، در مورد حوادث بحث می کنند

 

و مغزهای کوچک، درباره مردم . . .

___________________________

 

خوشبختی به سراغ کسی می‌رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد . . .

___________________________

 

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد

 

بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

 

(کورش کبیر)

___________________________

 

بفهم درونت چه میگذرد تا بفهمی درون دیگران چه میگذرد . . .

 

پائولو کوئیلو

___________________________

 

اشکی که هنگام شکست میریزیم

 

همان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم . . .

_____________________________

 

درون توست اگر خلوتی و انجمنی است

 

برون ز خویش کجا میروی جهان خالیست . . .

_____________________________

 

اگر نیـت یک ساله دارید ، برنج بکارید

 

اگر نـیت ده ساله دارید ، درخت بکارید

 

اگر نـیت صد ساله دارید ، آدم تربیت کنید . . .

_____________________________

 

به اندازه ی باورهای هر کسی ، با او حرف بزن

 

بیشتر که بگویی تو را احمق فرض خواهد کرد . . .

_____________________________

 

فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند . . .

 

(حکیم ارد بزرگ)

_____________________________

 

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن

 

حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره . . .

_____________________________

 

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . . .

_____________________________

 

انسان های بزرگ ، در باره عقاید  سخن می گویند

 

انسان های متوسط ، در باره وقایع سخن می گویند

 

انسان های کوچک ، پشت سر دیگران سخن می گویند . . .

_____________________________

 

خیلی سخت است

 

هنگامی که مردم ، فقط وقتی دوستت دارند ، که شخص دیگری باشی . . .

_____________________________

 

انسان های بزرگ ، عظمت دیگران را می بینند

 

انسان های متوسط ، به دنبال عظمت خود هستند

 

انسان های کوچک ، عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند . . .

_____________________________

 

تنها چیزی که به جلو حرکت می‌کند زمان است،

 

و مردمی که آویزان عقربه‌های ساعت شده‌اند . . .

_____________________________

 

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ، چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند . . .

 

(فیثاغورث)

_____________________________

 

 هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار ، که دریایی از نا امیدی است

 

 دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است . . .

_____________________________

 

آدما دو جور زندگی میکنن یا غرورشون رو زیر پاشون میذران و با انسانها زندگی میکنن

 

یا انسانها رو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن . . .

_____________________________

 

مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد . . .

 

(حکیم ارد بزرگ)

_____________________________

 

اگه با خاله خرسه دوست شدی

 

 هشیار باش و لحظه ای غفلت نکن

 

 این روزها اینجور دوستی ها زیاد شدند . . .

_____________________________

 

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم

 

و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . . .

 

(مترلینگ)

_____________________________

 

نظر ی که دیگران نسبت به شما دارند مشکل خودشان است نه شما . . .

 

( الیزابت کوبلر‌روس)

_____________________________

 

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست . . .

 

(مثل ژاپنی)

_____________________________________

 

 

از لباس کهنه ات خجالت نکش

 

از افکار کهنه ات شرمنده باش . . .

 

(انیشتین)

_____________________________

 

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد

 

خودت را برای توجیه خسته نکن . . .

_____________________________

 

مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که در برابر آن چه مهم است ، سکوت می کنی . . .

 

(مارتین لوتر کینگ)

_____________________________

 

پایانی برای قصه نیست

 

چرا که نه گوسفندان عاقل میشوند و نه گرگها سیر  . . .

_____________________________

 

عشق زیباست ، اما وقتی بی وفائی را دیدی عشق را مجازات نکن . . .

_____________________________

 

کسى که کردارش او را به جایى نرساند ، افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید . . .

_____________________________

 

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد

 

بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد . . .

_____________________________

 

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه ی آنان پنداشتن . . .

_____________________________

 

 دختری نباش که به مردی نیاز داره

 

 دختری باش که مردی به اون نیاز داره

 

 و این دو باهم خیلی متفاوتند  . . .

_____________________________

 

اون که زیباست می خنده و اونکه می خنده زیباست

 

حق انتخاب با شماست . . .

_____________________________

 

سیلی واقعیت رو

 

درست اون وقتی می خوری

 

که وسط زیباترین رویا هستی . . .

_____________________________

 

هرگز گنجشکی را که توی دستت داری به امید گرفتن کبوتری که در هواست رها نکن . . .

_____________________________

 

اگر به قضاوت مردم بنشینی ، دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت . . .

_____________________________

 

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند . . .

 

(امرسون)

_____________________________

 

برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی

 

نترس گردوی کوچک

 

آنچه سیاه میشود روی تو نیست دست آنهاست . . .

_____________________________

 

انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است.

 

راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.

 

و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.

 

(کنفسیوس)

_____________________________

 

باور داشتن چیزی که دیده می شود باور نیست

 

باور داشتن چیزی که دیده نمی شود پیروزی و نعمت است . . .

_____________________________

 

شکر گذاری یکی از بزرگترین راه های ابراز عشق است

 

به همین خاطر که هر چیزی که به خاطرش شکر گذارید در حال زیاد شدن است . . .

_____________________________

 

قشنگترین لحطات را کسی به تو می دهدکه بتواند غمگینترین لحظات را از تو بگیرد . . .

_____________________________

 

اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودتو توی یه کوره دیدی ، سعی کن پخته بیرون بیایی

 

وگرنه سوختنو همه بلدن . . .

_____________________________

 

سکوت ، همیشه نشانه رضایت نیست!

شاید کسی دارد

 

خفـــــه می شـــود

 

پـشت ِ یـک بـغـض  . . .

_____________________________

 

برای اعتراف به کلیسا میروم

 

رو در روی علفهای روییده بر دیوار کهنه می ایستم

 

و همه ی گناهان خود را یکجا اعتراف میکنم

 

بخشده خواهم شد به یقین

 

علفها بی واسطه با خدا سخن میگویند . . .

_____________________________________________

 

 

هر خطا از چشم آید ، عذر میخواهد لبت

 

تلخی بادام را شِکَر تلافی میکند . . .

_________________________________

 

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید

 

اول ، آنچه نیستید

 

دوم ، همه ی آنچه هستید . . .

_________________________________

 

هیچ وقت خودت را باد نکن

 

چرا که کوچک ترین سوزن تو را می ترکاند !

_________________________________

 

گرایش تو به آن کس که تو را نمیخواهد سبب خواری توست  . . .

_________________________________

 

اگه به اونی که میخوای نمیرسی

 

آهسته تر برو تا اونی که تو رو میخواد بهت برسه . . .

_________________________________

 

قبل از اینکه فکرت کار دستت بده ، تو یه کاری دستش بده !

_________________________________

 

این محنتی که از تنگی قفس می کشیم

 

کفران نعمتی است که در باغ کرده ایم . . .

_________________________________

 

هوس

 

صد شرف دارد

 

به عشقی دروغی

 

که ریاکارانه خیانت می کند . . .

_________________________________

 

اگر ، در کار ما “اگر” نباشد، بی شک پیروز خواهیم شد . . .

_________________________________

 

درد و رنجی که مرا می شکند ، تراشی است که ه الماس می دهند . . .

_________________________________

 

همیشه شیرین نباش

 

فرهاد

 

گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند . . .

_________________________________

 

به صلیب اگر کشیده شدی مسیح باش

 

نه مترسکه سره جالیز . . .

_________________________________

 

این روز ها انسان قیمت هر چیز را میداند ولی ارزش هیچ چیز را نمیداند . . .

_________________________________

 

افکارت چرک نویس گفتارت هستند و اعمالت پاک نویس گفتارت

 

پاک نویست را با اعمال اشتباه تباه و خط خطی نکن . . .

_________________________________

 

هر انسانی جائز الخطاست

 

ولی هر خطایی جائز العفو نیست . . . !

_________________________________

 

چشمانتان را به ستاره بدوزید

 

اما پاهایتان را روی زمین نگه دارید . . .

_________________________________

 

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد

 

ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند . . .

 

(کنفوسیوس)

_________________________________

 

میم مشکلات زندگی را که  برداریم

 

زندگی شیرین میشود . . .

_________________________________

 

او که شادمانی مردم را نمی خواهد از ما نیست

 

او برده ی بی مزد اهریمن است . . .

 

(کوروش بزرگ)

_________________________________

 

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم

 

اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کردیم . . .

_________________________________

 

برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم  . . .

 

(سیسرون)

_________________________________

 

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند

 

و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند  . . .

 

(شکسپیر)

_____________________________________________

 

 

زندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای

 

اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ، تنهای تنها . . .

____________________________________

 

بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست . . .

 

(جرج برنارد شاو)

____________________________________

 

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند

 

هر داغی یک روز سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .

____________________________________

 

از ذهن تا دهن فقط یه نقطه فاصله هست

 

تا ذهنت را باز نکردی

 

دهنت را باز نکن . . .

____________________________________

 

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره . . .

____________________________________

 

کوه از بالانشینی رتبه ای پیدا نکرد / جاده از افتادگی از کوه بالا می رود !

____________________________________

 

این کوه نیست که شما را از پای می اندازد، خرده ریگی است که در کفش دارید . . .

____________________________________

 

کسانی که مثل کبک سر خود را در برف فرو می کنند ،

 

لگد دیگران را به جان خود می خرند . . .

____________________________________

 

وقتی میمیری

 

ناگهان همه عاشقت میشن و از خوبی هات میگن  . . .

____________________________________

 

ادعای عشق به خدا ،از کسی که سجاده دلتنگ حضور اوست ، پذیرفتنی نیست

 

نماز نجوای عاشقانه با محبوب است . . .

____________________________________

 

هرچشمه شودترانه خوان درباران

 

هرخـاک به رنگ آسـمــان دربـاران

 

آیــات زلال ابرنــازل کـــه شــود

 

مبعوث شــوند عــاشقان دربــاران

 

نگاهت به آسمان باشد . . .

____________________________________

 

یار مفروش به دنیا که کسی سود نکرد

 

آنکه یوسـف به زر ناســره بفروخته بود . . .

____________________________________

 

فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند

 

بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد . . .

____________________________________

 

خدایا آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم

 

و آن گونه بمیران که کسی به وجد نیاید از نبودنم . . .

____________________________________

 

اگر تصمیم نگیری که چه آدمی باشی آنگاه دیگران برای چگونه شدنت تصمیم خواهند گرفت !

____________________________________

 

عادت این قبیله است به دور آتشی که تو میسوزی میرقصند . . .

____________________________________

 

پنهان کردن دانش خود بهتر از آشکار کردن نادانی است . . .

____________________________________

 

در بدترین ما آنقدر خوبی هست، و در بهترین ما آنقدر بدی هست

 

که هیچ یک از ما را شایسته نیست، که از دیگران عیب جویی کنیم . . .

____________________________________

 

آزادی از جمله تجملاتی است که هرکسی توان کسب آن را ندارد . . .

____________________________________

 

انسان آزاد آفریده شده است اما همه جا در زنجیری است که خود بافته است . . .

_____________________________________________

 

 

ایستادگی کن تا روشن بمانی

 

شمع های افتاده خاموش می شوند

____________________________________

 

وقتی کسی اندازت نیست ، دست بـه اندازه ی خودت نزن . . .

____________________________________

 

کـاش به خودمان قــول بدهیــم

 

وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم

 

نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم

____________________________________

 

لاک پشت صد ها بار توبه می کرد

 

اگر می دانست ، بیرون آمدن از لاک

 

آرزوی مشترکی است ، بین او و عقاب بالای سرش . . .

____________________________________

 

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند

 

گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..

 

عاشق که شدی کوچ میکنند

____________________________________

 

زندگی زیباست حتی اگر کور باشی ، خوش آهنگ است حتی اگر کر باشی

 

مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی ، اما بی ارزش است اگرثانیه ای عاشق نباشی . . .

____________________________________

 

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید

 

مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت . . .

____________________________________

 

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .

____________________________________

 

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند ، رنگ عوض میکنند

 

با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است . . .

 

(دکتر شریعتی)

____________________________________

 

وقتی داری گناه میکنی چپ و راست رو نگاه میکنی یکبار بالا رو نگاه کن . . .

____________________________________

 

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند

 

با لودگی و ریشخند

 

تلاش می کنند خودی نشان دهند . . .

____________________________________

 

مراقب باشین !

 

بعضی ها در حالیکه هندوانه زیر بغلت می ذارن، پوست موز هم زیر پات می اندازن . . .

____________________________________

 

اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید

 

در هر دو صورت درست فکر کرده اید پس درست فکر کنید . . .

____________________________________

 

هرگز برای عاشق شدن ، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش.

 

گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبات می نشاند

____________________________________

 

راز یک زندگی زیبا این است

 

که امروز با خدا گام برداری

 

و برای فردا به او اعتماد داشته باشی . . .

____________________________________

 

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست، مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن . . .

____________________________________

 

گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد کــه انسان بـایـد تــاوان

 

دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد !

_________________________________________________

 

 

ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند. . .

______________________________________

 

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!

 

یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . .

______________________________________

 

خوبی بادبادک اینه که

 

می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده

 

ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

______________________________________

 

با کسی زندگی کن که مجبور نباشی

 

یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . . .

______________________________________

 

 انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛

 

بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .

______________________________________

 

مردمی که گل ها را دوست میدارند خود از ان گل ها دوست داشتنی ترند . . .

______________________________________

 

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . . .

______________________________________

 

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

______________________________________

 

دوره ، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند

 

ولی هرگز خواب هم را نمی بینند . . .

______________________________________

 

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید

 

پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد

 

دکتر علی شریعتی

______________________________________

 

اگر گیاهان صدایی نداشته باشند

 

به معنای آن نیست که دردی ندارند . . .

______________________________________

 

اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد

 

باور محال بودنش را عوض کن . . .

______________________________________

 

برنده می گوید مشکل است ، اما ممکن

 

و بازنده می گوید ممکن است ، اما مشکل . . .

______________________________________

 

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند . . .

______________________________________

 

حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون مغرور نشوید

 

چون هیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید . . .

______________________________________

 

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم

 

هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .

 

بیل گیتس

______________________________________

 

تنها راه کشف ممکن ها ، رفتن به ورای غیر ممکن ها است . . .

 

(آرتور کلارک)

______________________________________

 

ژوبرت :

 

برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ،

 

اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم ” . . .

______________________________________

 

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه “حق” از تو شنید ، خشمناک نشود . . .

______________________________________

 

معبودا !

 

به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند .

_________________________________________________

 

 

شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده

 

مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . . .

 

(وارن بوفه)

________________________________

 

ریشه گلی است که به شهرت پشت کرده است . . .

 

(جبران خلیل جبران)

________________________________

 

نصیحت چیزیست که :

 

عاقلین به آن احتیاجی ندارند ، احمق ها آن را قبول نمی کنند . . .

 

(بنیامین فرانکلین )

________________________________

 

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند

 

توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . . .

 

(موزارت)

________________________________

 

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی ، بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . . .

 

(هیلزهام)

________________________________

 

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام.

 

مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . . .

 

(جوجیا اوکیف )

________________________________

 

خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند.

 

(ارسطو)

________________________________

 

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم . . .

 

(اسکات پک)

________________________________

 

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که

 

بر خلاف جریان شنا می‌کنند . . .

 

(والترنیس)

________________________________

 

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند . . .

 

(بردیر فرانسوی)

________________________________

 

«عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند

 

«یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی» . . .

 

(ادگارمون)

________________________________

 

حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند ،

 

زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند .

 

(جبران خلیل جبران)

________________________________

 

تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد . . .

 

(ضرب‌المثل ولزی)

________________________________

 

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم . . .

 

(جانسون)

________________________________

 

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . . .

 

(گاندی)

________________________________

 

تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن

 

ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند . . .

 

(سامول جانسون)

________________________________

 

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم . . .

 

(میکل آنژ)

________________________________

 

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ،

 

درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . . .

 

(شوپنهاور)

________________________________

 

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . . .

 

(ارد بزرگ)

________________________________

 

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است . . .

 

(ناپلئون)

________________________________

 

حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . . .

 

(گاندی)

________________________________

 

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد . . .

 

(ارد بزرگ)

________________________________

 

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . . .

 

(ارد بزرگ)

________________________________

 

زندگان، مردگانی هستند که در تعطیلات به سر می برند . . .

 

(موریس مترلینگ)

________________________________

 

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است . . .

 

(ارد بزرگ)

________________________________

 

هیچگاه اظهارات و گفته های یک فرد خشمگین را در حین مشاجره فراموش نکن . . .

 

(هنری بیچر)

________________________________

 

اگر میتوانی عاقلتر از دیگران باش ، اما این موضوع را به آنان مگو  . . .

 

(چستر فیلد)

________________________________

 

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم که بیش از توان من است . . .

 

(میکل آنژ)

________________________________

 

دو زن هرگز با یکدیگر دوستی و محبت نمی ورزند مگر به خاطر توطئه بر علیه زن سوم . . .!

 

(آلفونس کار)

________________________________

 

موفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد  . . .

 

(سری چینموی)

________________________________

 

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .

 

آلبرکامو

_____________________________________________

 

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند . . .

 

کوروش کبیر

_______________________________

 

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند

 

مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند . . .

_______________________________

 

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم

 

و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم . . .

_______________________________

 

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست

 

بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید . . .

_______________________________

 

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها

 

بلکه مو خاکستری ها هستند!

 

چارلی چاپلین

_______________________________

 

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که ” ای کاش” تکیه کلام پیریت نشود . . .

_______________________________

 

دنیای بیرحمیست

 

چه زود پیش چشم عزیزانمان ارزان می شویم

 

چاره کم کردن رابطه ست که لااقل به مفت نفروشنمان . . .

_______________________________

 

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن

 

صداقت با دروغگو

 

و مهربانی با سنگدل . . .

_______________________________

 

رابطه ای رو که مرده ، هر ۵ دقیقه ۱ بار نبضشو نگیر

 

دیگه مرده . . .

_______________________________

 

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست، مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن . . .

_______________________________

 

اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست

 

و اگر حق با شما نیست ، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید . . .

_______________________________

 

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها

 

اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

 

( ریچارد نیکسون )

_______________________________

 

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود

 

به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست . . .

_______________________________

 

اگه یه روز حس کردی تویه یه زمان عاشق دونفری دومی انتخاب کن

 

چون اگه واقعا عاشق اولی بودی به عشق دومی گرفتار نمیشدی !!

_______________________________

 

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور

 

و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

_______________________________

 

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است . . .

_______________________________

 

ﮔﯿﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻮﺷﻤﻊﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ

 

ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ

 

ﺷﻤﻊ ﺑﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﺭﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ

 

ﺍﯾﻦ همه ی ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽﺍﺯ ﺗﻮﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ . . .

_______________________________

 

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میآید که انسان

 

باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد . . .

_______________________________

 

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد

 

اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟

_______________________________

 

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی . . .

_______________________________

 

هیچ انتظاری از کسی ندارم! و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !

 

مسئله ، خستگی از اعتماد های شکسته است

_______________________________

 

برای زنده ماندن دوخورشید لازم است .یکی دراسمان ویکی در قلب . . .

_______________________________

 

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا

 

زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند

 

امـا آنچه خوب است همیشه زیباست . . .