پنل اس ام اس

تفاوت میان اس ام اس تبلیغاتی و خدماتی در محتوا و جامعه هدف آنهاست در اس ام اس تبلیغاتی محتوا تبلیغاتی و برای تبلیغ کالا و محصولی ارسال صورت میگردد همانند تبلیغات آژانسهای هواپیمایی اما در اس ام اس خدماتی محتوا بر اساس خدمت و درخواست فرد است به طور مثال ارسال پیام برداشت وجه از حساب و یا پیامهای همانند کنسلی جلسه و کلاس درسی و یادآوری تمدید بیمه …

از دیگر تفاوتها، جامعه هدف و مخاطبین میباشد:
در اس ام اس های تبلیغاتی مخاطبین بر اساس مناطق و دیتابیسهای مختلف انتخاب میشود اما در ارسال پیامهای خدماتی به درخواست مخاطب پیام برای آنها ارسال میگردد.

هم اکنون با شکایات فراوانی که از سوی دریافت کنندگان پیامک تبلیغاتی به اپراتورها جهت ارسال پیامک تبلیغاتی صورت گرفته مخابرات امکانی فراهم آورده تا آن عده از کسانی که تمایل به دریافت پیام و یا اس ام اس تبلیغاتی ندارند با ارسال کدی دریافت پیامک تبلیغاتی خود را مسدود نمایند اما زمانی که دریافت پیامک تبلیغاتی کاربر مسدود میشود بسیاری از پیامهای ارزشمند خدماتی را از برخی از موسسات و ارگانها دریافت نمیکنند چرا که موسسه مورد نظر میبایستی تعهد نامه‌ای مبنی بر خدماتی بودن پنل اس ام اس خود برای اپراتور ارسال نمایند تا سامانه پیامکی موسسه و یا شرکت و فروشگاه قادر به ارسال پیام خدماتی به شمارههای مسدود تبلیغاتی باشد اما بسیاری از این موسسه‌ها و شرکتها نامه و تعهدنامه خود را برای اپراتور همراه اول ارسال ننموده‌اند به همین دلیل قادر به ارسال پیامک خدماتی به شمارههای مسدود دریافت پیامک نمیباشند.

با توجه به اهمیت اس ام اس در تبلیغات از نظر سرعت و هزینه و تاثیر گذاری آن بسیاری از افراد به تعهدنامه‌های خود جهت استفاده خدماتی پایبند نبوده و به جای اینکه از سامانه خود جهت ارسال پیام خدماتی استفاده نمایند اس ام اس تبلیغاتی ارسال نمودهاند و همین امر باعث شد تا مخابرات در دفعات مختلف بسیاری از سامانه‌های پیامکی را از حالت خدماتی خارج و یا مسدود نماید که در این میان خشک و تر با هم سوختند اما با تمام این راهکارها پیامهای تبلیغاتی باز در حال ارسال هستند و چیزی هم از شکایات به اپراتورها کاسته نشده است.

پس از اینکه بسیاری از سامانه‌ها که اس ام اس های تبلیغاتی ارسال مینمودند مسدود شدند ارسال کنند گان پیامهای تبلیغاتی به ارسال از سیم کارت روی آوردن چون که پیامهای که از شماره خط موبایل ارسال میشوند به تمام خطوط ارسال میشوند حتی آنهایی که دریافت پیام تبلیغاتی خود را مسدود نموده‌اند، در این روش اپلیکیشن بر روی موبایل فرد نصب میشود که امکان ارسال اس ام اس را از خط و سیم کارت موبایل فراهم می آورد